Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 232 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 232 Next Page
Page Background

Zabla-.

#

ragua~

momb:e be

~íos.

ro.~íj.

€~p1r.l\7q,odearicn

l?

rus conquíll11s,conqu1ft¡

doies_rcoftumb2e0.

fo.~(íj.

léap.l\1tg, óJa fundació oda B

ntígua oel ea

rié;,}?

acaecinnccoa,}? ocr:is cofas

norables.fo.

~~Oq.

.Captc.lí7:,0elos \landos encre los lffpañolcs

Oel

~arien.

fo.,;µiíj,

CCap.l~.oelo

qélalboa f2t;o }?do lfnc

ffo,}?ó c

omo

~áquiaco

oio nueuas tila maro

el

sur.fo.

,;,;\1.

.Capttu.(tj.Oela5 guerras Oel Golfo oc 0raua,quc

bí;o éla

tco l

Ruiíe; eie Salboa.

fo.~~"·

~pit.l~

q.od

oefcub~innento

odamar oel Si:íur

0a

lbo

a.

fo.~7:Vf.

tt:apm!o.ltiií. odoefcub:tmicnto ocperlas cnd

golFo oifün0Jigud.

f

o.,:~"U·

afapitu.17:iig.Dclo que Salboa f2i;o ala bueIta oc

la mar

oel

~

·

fo.7:~'1ít}.

€apículo,l,t\1,0ela:~

ofas.notablcs oe tfaftilla oc

oio,}?Oecomo füe"3Jlboa f2edzoaddárado

oe

, la mar

Oel

~ur.

fo.7:~i~.

t;ap1r.l,;\1j.oecomo

~a;e.'.

60uemado2oe1(11fü;

lla

oe

020

a

~edrarias,

i?

oela muerte oc

0al~

boa,}?oc

liis

cofas

v.

Qa;aíil\.9.

fo.,t,;t~

.Captcil.l,t\7ij.oetas Frntas

l?

on s cofilo que

!}ay

eml

~arien.

fo.,t,t,;,

·

,Captrulo.l,t\liíj.oclas cofüunb:ca bclos oel

ea1

""

rien

}'fu

figura.

fo.,t.t,t.

:~

.

..

~pirnlo.l,tj,;.ode

conquHfa oel

:Uuv ,

:.llt)UIHlS

parciculnridades oela tterra.

·:.,:r~;.

f(apmlio

l,t,t.Odacouquifla,nomb:e

re

11.'1

'_,•9

. oe

tC..

,;~gcna.

fo.

~,

,..

apir:l~j.0uien

conqutfto füntu @Jarra,

v.10

q

}a)? endla,ymas las co1iumbm;.

fo. ~.i:.ti."

t:apir.l,:.i:(í.ocloefcub:imfento Odas

cfmersld~s

·ton otrns cofas notables,}? coftúbies ocia nue

uad32a11ad11

v.

ctrcunuc;inJs,

fo.~.i:µj.

t(apir.1.t.ttíj.ocl

eictcub~ímienro

l?

coftumbics oc

élenefuda,y ocrns a ella vc;mas.

fo.,t,t,;1ij.

tfupítulo.l,r,tníj.OclOcfcub:imiento Oelas perlas,

ylosqu

e laso

efculniero0;

fo•

.i:.t.tíij.

&Eapit.l.t.t\

l.Oe

otro gran rcfcatt

oeperlas,yal~~

oelas coltlíbics oc

aqllas

p2ouincta,..fo• .t.i:.tmJ.

t.:apitn.1#\li. oet oefcub2ím1enro

y

conquílla oc

!fumana

y

.0Jaracapana,

y

las rebeliones

l?X~

crilegios que cometieron.

fo.,t~,;nq,

l!Zapitulo.l.r,;~íj,ocla

muerte oc

rnuc~os t,;tpaií_o~

les cru;ados que lleuo i.Banf}olome oelas

~ª'

füs cleríso.

.

fo.~~~v.

ttapitn.1.t~\lftJ,

Ma cóquifta oc i.Cumana.}? pobla

ctó

oc

it:ubagua:~

al50 ocias perlas}? cofas no

tables.

fo.~.t.t\l.

é:api,1.t.ti.i:.t>ela~

coíliibzes oc

Cu

mana.

fo.~.t,tV.

l(apit.1.t.r.i:.oeta rnf2

l?

perca oc t(umanefes,

l?

o~

:.Jl~os

animales notables,

fo.~~.t\lJ.

t;apít,lt

~~;.o

e

como

f}a;é

la

~crüii

pónfoñofa có

qttran,

r.oc

fusfatras

y

armas.

fo,.t.t.tvi.

~apitu.l.t.t.t6.

Odos banquetes, bayh:s

't

1do1os

que

vran.

fo•

.t.r~vij.

t.Capitu,l.t.t.i:

iíj.oe

como fon losfacerdotes medtt'

cos,»i6rornártcos

l?

adeutnos.

fo•

.t~~víj,

l.:apicu.l.t.t~íiij.oelo

quesúino

a

a!:biiftoual

"º" •

Ion end oelCubiimienro oc jbaria,r

d

fitío)?

tt1

planf11 Oclla.

fo•

.t~,:vij,

&Capít,l,;.t.tv.oeloefcubiímiéto q

~t,;o

Gícece

ya1

ñe;

~infon,}?

lo mal qle füccd10.

fo• .t.t.tYiíj.

l!:apiculo.l,t,:,;vj.oel grartooe 0iellana,)?lo

mu

cl}o

que

cozre.

fo•

.t.t.t\liÍJ~

a:apitu+l~.t,t\lg

.t>el

río®arañon,

y

la

gente}?

co

ftüJ.nes

q

poi fus riberas f}a}?.

fo• .t.tPt.

t(apít.1.t.t.t\liij.

Oel

cabo De tan L1uguftin,

)?OCIOS

oercubiil1o:es,)?q mas nauegaron.

fo.~.t.ttJ:.t(apit.1.t.t.ti.t.<>cl rio ocia

~lata,~

odoq en

tia oc

f

cub2imienco aconr:ccio a

~olis.

fo•

.

t.t.ti,

:.

&Capttu.,tc.oel

puerco

oe

~atos,}?Oelos

o

tros

q

J}a}' }?puntas

t>et

cabo ocfün etuguflín

al

ríl.l

ocia

~larn.

fo•

.tl.

rCapírn•

.tci.

oda ncgoctacton t>e @Jagallancs

!

1\u}?~alcro

fobic la efpeceria.

fo.µ ..

a:apit.,tcij.oel oefcubiimtétooel

eftrcc~o

oc

®a

gallaneo,}? las cotasnotables que cndlo

acon~

tecicron.

fo,,tlj•

t(spir.~citj.oela

muerte oc /lOa!:)allanee,romu ,'

cofas notables.

fo.~ltj.

tCapiru.,:c1íq.oel ficto oela ifla oc

iebut,r·corlum~

.

bies

t>clla.

fo.,tlig.,:

'!apí.~c\1.oel0

q

~í;o

el

armada muerto 0Jaga

'Janes,}? oc Si:ííripada re}? OeJ.6o:nc}?.

fo.,tltaj.

tf "

\c.~c\lj,ti

ela merada ocios nfos

(IJ!os@Ja~

'9

iílao ocias etpecías.

fo.,tllig~

a:.

·.

.tc\líj.bclos clauos}? canela

l?

otrao

e1pe1

ctaít,f :.ts

1flas

que laspwdu;en,}'coft11mb2ee

. t>elos fllo'.ladoies.

fo:¡;:liiíj,

t.Capf.,tc ' ,Odabuclta oelQe nfos,roclá famofia

nao

él1

;?a,'f

ólo qcóella fe naueg

o,)? otras

co

fas norattcs

o

Jua

~cbafüaOd

!

Cano.fo.

,tlv.

Capí.~cíp.

elast>ifcrencias fobie la cfpecería en

tre

.,;anct~noe

y

~oitoguef

cs.

fo.,;1\1., .

Capítu.c.oe11repartició ocias

Jndias }?m

undo

nueuo entrt!Ca1lellano,,.

1'.

~o:

rosucfes.fo;

,tlv,

é:apitu.cj.oe1;. caufa

y

autcmdad

p

o~

oondc

par

1

1

tieron las J 11dtas.

fo

r.J

;.

Capítu.cíj.oclalegunda nauegadon

q

ala

e

lucas fe ~í;o.

f~.~(

1,

apiru.ctij.oc

erro~

&Efpañofes que ban bufcado

la cfpeceria,

fo.,tl\líj,

Cspitu.ctíij.

OCl

affo que podrían f)a;er para

r:

mas b:cue ala· ®alucas.

fo.~l"fi

-=.apit11,c".~e

ce ., el t,;mperadoHmpcño

il' ·

.

..,

.

.

.i

...

...